Výstavba kanalizácie a vodovodu Świnna a Rabča

eu adam kanal voda

Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia

Patrí medzi najnáročnejšie projekty, nakoľko poľský projekt a náš projekt musel tvoriť jeden spoločný celok – jeden projekt. Celý tok finančných prostriedkov z Európskej únie realizuje Poľská republika.

Celý projekt je uvedený vo farebnom prospekte z tohto projektu Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča (pdf, 1.239 MB).

Lokalita, ktorá bola zvolená, vychádzala z potreby vytvoriť do budúcna infraštruktúru (vodovod, kanalizáciu) v novej lokalite Adamovka III, kde je predpoklad, že dôjde k vytvoreniu cca 200 nových stavebných pozemkov.

  Realizačné etapy:
 • 27. 9. 2008 – projekt bol podaný na Wspólny sekretariát techniczny do
 • Január 2009 – doporučenie monitorovacím výborom schválenie projektu;
 • 19. 8. 2009 – podpísaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi poľským (vedúcim partnerom) a poľským vojvodským úradom;
 • 8. 10. 2009 – podpísaná Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika medzi gminnou Świnna a obcou Rabča;
 • Február 2010 – začatie verejného obstarávania na tovary a práce (k priamemu zadaniu) – ukončenie jún 2010;
 • 17. 6. 2010 – Skutočné začatie projektu – realizácia;
 • december 2010 – ukončenie technickej časti;  
 • december 2010 až marec 2011 kolaudácia;
 • 31. 3. 2011 – dátum ukončenia projektu.

Tok financií

Obec Rabča získava na základe monitorovacích správ od orgánu prvostupňovej kontroly, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, certifikáty (súhlasy) potvrdzujúce oprávnenosť vynaložených výdavkov. Certifikáty sa odovzdávajú Vedúcemu partnerovi gmine Świnna, ktorý ich prikladá k správe o postupe realizácie projektu a následne posiela na Spoločný technický sekretariát do Krakowa (STS). Po verifikácii ju STS posiela Riadiacemu orgánu do Katowíc. Po akceptácii smeruje žiadosť o refundáciu prostriedkov na Certifikačný orgán. Ten vykonáva refundáciu prostriedkov na účet vedúceho partnera gminy Świnna. Ďalej vedúci partner odovzdáva príslušnú časť prostriedkov na účet projektového partnera pre obec Rabča. Toto schvaľovanie má trvať 120 dní, ale vždy je to podstatne dlhšie. Takto chceme občanom priblížiť realizáciu projektu.

Dátumy ukazujú, že samotná administrácia projektu trvala od 27. 9. 2008 d 17.v6. 2010 t.j. 21 mesiacov. Skutočná realizácia – výstavba trvala 6 mesiacov. Realizácia projektu síce končí 31. marca 2011, ale administratívne práce budú trvať ešte minimálne 120 dní.

Schválené výdavky projektu boli 2 481 890,33 eur. Z toho tvorí: Gmina Świnna 1 464 470,33 eur a obec Rabča 1 017 420,00 eur.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov: v Poľskej republike: 75% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 25% z prostriedkov gminy Świnna; v Slovenskej republike: 85% EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu obce Rabča.

Výstupom projektu v obci Rabča – časť "Trchovnica" – Adamovka III. je vybudovanie 1 385 m vodovodnej siete, 1 542 m splaškovej kanalizácie, 1 428 m dažďovej kanalizácie.

Na poľskej strane v gmine Świnna sa vybudovalo 9 241 m vodovodnej siete, na ktorú bude pripojených 28 odberateľov a 8 502 m kanalizačnej siete, na ktorú bude pripojených 140 odberateľov.

Mgr. Margita Kvasničáková