Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči

head

Názov projektu:

„Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H653221-10 nadobudla účinnosť 17.11.2017

Celkové oprávnené výdavky projektu:      672 270,29 €

Požadovaná výška NFP:                              638 656,78 €

 

Stručný popis projektu:

Demografický vývoj obce v súčasnosti poukazuje na zvyšujúcu pôrodnosť a nárast žiadostí rodičov detí na umiestnenie do MŠ. Vzhľadom k tomu sa obec rozhodla zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelanie prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky, poskytnutím dostatočných kapacít materských škôl sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy. Obec sa rozhodla vybudovať jednopodlažnú nadstavbu nad pavilónom „A“ materskej školy, v ktorej vzniknú dve samostatné triedy s prislúchajúcimi miestnosťami. Nakoľko materská škola bola postavená v osemdesiatich rokoch 20. storočia, súčasný stav vnútornej dispozície jednotlivých pavilónov je z prevádzkového a funkčného hľadiska pre deti nepostačujúci. Súčasný stav MŠ absolútne nerieši bezbariérový prístup. Menšími stavebnými úpravami sa zabezpečí zlepšenie súčasnej prevádzky ako napríklad prístup imobilných osôb do objektu a na jednotlivé podlažia(bezbariérový osobný výťah), vrátane komunikačného prepojenia do všetkých priestorov materskej školy. Ďalej je zabezpečený aj hygienický priestor pre imobilné osoby, na I. NP a II. NP sa vnútornými stavebnými úpravami vytvoria učebne pre inkluzívne vzdelávanie. Taktiež sa rieši stavebná úprava v bývalých priestoroch pôvodnej plynovej kotolni pre zriadenie hygienických a skladových priestorov, ktoré sa využijú v prípade vonkajších aktivít s deťmi (kolobežka, lopty, hrable, rôzne iné pomôcky detí). V blízkosti objektu materskej školy sa nachádza vonkajšie detské ihrisko, ktoré je zastaralé, nedostatočné počtom prvkov, v súčasnosti nenapĺňa kritéria pre zlepšenie pohybových aktivít detí a inkluzívneho vzdelávania. Ide o dva moderné multifunkčné ihriská, ktoré sú odlišné vybavením v závislosti od veku a počtu

Ciele

Projektom sa rozšíri a navýši kapacita materskej školy – vytvoria sa dve nové samostatné triedy pre 38 detí  s prislúchajúcimi miestnosťami inkluzívneho vzdelávania, Zabezpečí sa bezbariérový prístup osobným výťahom.

Spôsob realizácie jednotlivých aktivít

Realizácia jednotlivých aktivít bude prebiehať po vykonaní verejného obstarávania konaného v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodických usmernení CKO. Materská škola v obci Rabča v súčasnosti pozostáva z troch pavilónov „A“, „B“ a „C“ v tvare „T“, ktoré sú vzájomne prepojené. Z východnej strany existuje prístavba, ktorá je v súčasnosti ako nefunkčná plynová kotolňa „D“. Jednotlivé pavilóny sú obdĺžnikového tvaru, pozostávajú z prvého a druhého nadzemného podlažia a pôjdového priestoru. Bude pozostávať z týchto aktivít

A1Nadstavba pavilónu „A“ materskej školy dispozičné riešenie

Hlavný vstup do novonavrhovanej nadstavby je cez vnútorné dvojramenné schodisko a osobným bezbariérovým výťahom. Dispozične je priestor nadstavby rozdelený na dve materské triedy s prisluchajúcimi miestnosťami. Prvá navrhovaná trieda sa situovaná zo západnej strany. Pozostáva z veľkometrážnej herne, ktorej súčasťou je aj spálňa. Daná trieda so spálňou sa nachádza pozdĺž západnej strany nadstavby, je určená pre 20 detí. Súčasťou triedy sú hygienické priestory – WC s umyvárňou pre deti, vedľa ktorých sa nachádza šatňa a následne kancelária, ktorej súčasťou je WC pre zamestnancov vedľa ktorých sa nachádza upratovačka. Súčasťou spálne je aj samostatný sklad situovaný v strednej časti južnej strany. Druhú navrhovanú triedu tvorí herňa so spálňou určená pre 18 detí, situovaná v juhovýchodnej časti nadstavby. Daná trieda má rovnako vlastné hygienické zázemie – WC s umyvárňou pre deti ako aj vlastnú šatňu a sklad. • konštrukčné riešenie Obvodové murivo ako aj vnútorné nosné murivo či priečky sú navrhnuté z presných tvárnic „Ytong“. Obvodové murivo je navrhnuté hrúbky 380mm priteplené fasádnym polystyrénom hrúbky 100 mm. Je navrhnuté nové vnútorné schodisko z 2.NP na navrhované 3.NP. Je riešené ako dvojramenné, monolitické, železobetónové. Stropná konštrukcia nadstavby pozostáva z drevených klieštin ukladaných priečne na obvodové steny objektu a v osovej vzdialenosti 1000 mm . Medzi klieštiny bude uložená tepelná izolácia z kamenej vlny „Isover Unirol Profi“ celkovej hrúbky 240 mm. Z interiérovej strany bude konštrukcia stropu podbitá protipožiarnym sadrokartónovým systémom, uloženým na oceľových profiloch. Konštrukcia strechy je navrhnutá sedlová , do ktorej je osadený priebežný pozdĺžny vikier zo severnej a južnej strany. Sedlová strecha má sklon 27°, sklon vikierov je 6,50°. Strešná konštrukcia je navrhnutá drevená, pozostáva z drevených krokiev ukladaných priečne na pomúrnice obvodových stien a v strednej časti na stredové väznice. Strešná krytina bude z falcovanej plechovej krytiny. Fasádne okná a dvere sú navrhnuté plastové, presklené izolačným trojsklom.

A2 – Stavebné úpravy materskej školy

V pavilóne „A“ dôjde k dobudovaniu osobného bezbariérového výťahu a tým k zabezpečeniu bezbariérového prístupu do celého objektu školy. Na 1. NP dôjde k vytvoreniu príslušných sociálnych zariadení pre imobilné deti. V miestnosti existujúcej výťahovej šachty sa zrealizuje nová železobetónová podlahová konštrukcia, vyspravia sa nové povrchové úpravy podláh, stien, stropu. Ďalej bude v tomto pavilóne stavebne oddelená šatňa pre personál pri únikovom schodisku od obslužnej chodbovej komunikácie. V herni – denná miestnosť detí prvého podlažia vznikne stavebnými úpravami priestor učebne s inkluzívnym vzdelávaním. Na 2. NP stavebnými úpravami vytvoríme v okolí novonavrhovanej výťahovej šachty miestnosť pre upratovačku a WC pre personál - učiteľky. Priestory na 2.NP sú upravené tak , aby boli prístupné imobilným osobám, je potrebné upraviť svetlé šírky dverných otvorov a znížiť prahy dverí na maximálnu výšku 20 mm. V miestnosti existujúcej výťahovej šachty sa vyarmuje nová železobetónová podlahová konštrukcia. Po odstránení kovových výťahových dverí sa existujúci stavebný otvor domuruje z presných tvárnic do výšky parapetu novonavrhovaného okna. V dennej miestnosti druhého podlažia vznikne priestor učebne s inkluzívnym vzdelávaním , ktorý bude stavebne oddelený od dennej miestnosti detí. Priestor dennej miestnosti, učebne inkluzívneho vzdelávania a prístupová chodba. V pavilóne „B“ na druhom poschodí je navrhnutá výmena existujúcej nevyhovujúcej podlahy, za PVC podlahovinu vrátane vyrovnávajúcich vrstiev. V pavilóne „D“ ktorý slúžil ako pôvodná kotolňa, ktorá je už t. č. nefunkčná, je navrhnutý hygienický priestor pre deti a pedagógov(pohotovostné WC) a skladové priestory. Daný pavilón je prístupný priamo z exteriéru a bude slúžiť v prípade vonkajších aktivít s deťmi. • konštrukčné riešenie V rámci pavilónu „A“ bude vyhotovený osobný bezbariérový výťah „GEN2 Genesis“ – bez strojovne. Je to elektrický trakčný výťah využívajúci bez prevodový pohon synchrónnym elektromotorom s permanentnými magnetmi a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľové laná. Výťah je vo svojej typovej rade vo vyhotovení novej generácie - modelový výťah Certifikát ES (EC) č. ATI/LD –VB/M040/10.V pavilóne „D“ je navrhnutá nová stropná konštrukcia. Medzi drevené trámy sa uloží tepelná izolácia z kamennej vlny hrúbky 160 mm. Prepavilón „D“ je navrhnuté dodatočné doteplenie.

A3 – Úprava vonkajšieho areálu školy

Prvé detské ihrisko situované zo severnej strany je určené pre deti vo veku 5-6 rokov. Na danom ihrisku sa nachádzajú v súčasnosti zastaralé prvky ihriska. Niektoré budú zachované, premaľované, iné budú demontované a odstránené. Je navrhnutých päť nových ihriskových prvkov ako aj tri nové lavičky a dve lavice okolo stromov. Jedná sa o jednu multifunkčnú preliezačku, jeden set s troma vežami so šmýkačkou, výlezmi a mostom, jeden balansovaný prvok krokodíl a dva pieskoviská s prístreškom. Pod navrhovanými modernými prvkami je navrhnutá spevnená plocha z EPDM gumového granulátu s podkladnými vrstvami. Druhé detské ihrisko pre deti vo veku 3-4 roky je situované z východnej strany materskej školy. Po celej ploche ihriska je navrhnutá nová spevnená plocha z EPDM gumového granulátu s podkladnými vrstvami. Plocha bude ukončená parkovým obrubníkom. Na danej plochesú navrhnuté 2D hodiny, 3D stonožka s písmenkami, 2D skákací panák krokodíl, 3D severka, 2D hra človeče nehnevaj sa, lavice, 3D prvok veľké mravenisko, 3D prvok malé mravenisko, 3D prvok, kopec s nerezovým tunelom.

A4 – Vnútorné vybavenie Stavebný objekt SO04 rieši vybavenie šatní a herní v navrhovanej nadstavbe objektu. V šatniach sa počíta so šatníkovými skriňami so sedákmi. V herniach sa zabuduje nábytok s laminátových dosiek, rovnako aj herný nábytok –kuchynka pre deti. Súčasťou vybavenie budú aj plastové ležadlá s oceľovou kostrou.

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Hlavný vstup do novonavrhovanej nadstavby je cez vnútorné dvojramenné schodisko. Dispozične je priestor nadstavby rozdelený na dve materské triedy s prislúchajúcimi miestnosťami. Prvá navrhovaná trieda sa situovaná zo západnej strany. Pozostáva z veľkometrážnej herne, ktorej súčasťou je aj spálňa. Daná trieda so spálňou sa nachádza pozdĺž západnej strany nadstavby, je určená pre 20 detí. Súčasťou triedy sú hygienické priestory – WC s umyvárňou pre deti, vedľa ktorých sa nachádza šatňa a následne kancelária, ktorej súčasťou je WC pre zamestnancov vedľa ktorých sa nachádza upratovačka. Súčasťou spálne je aj samostatný sklad situovaný v strednej časti južnej strany. Druhú navrhovanú triedu tvorí herňa so spálňou určená pre 18 detí, situovaná v juhovýchodnej časti nadstavby. Daná trieda má rovnako vlastné hygienické zázemie – WC s umyvárňou pre deti ako aj vlastnú šatňu a sklad. Realizáciou aktivít A1 až A4 projektu dosiahneme splnenie stanovených merateľných ukazovateľov, ktoré úzko súvisia a jednotlivými plánovanými aktivitami a cieľmi projektu ktoré sú vzájomne prepojené na jednotlivé aktivity projektu. Dostupnosť, vybavenosť, kvalita priestorov aj vysoká kvalita predprimárneho vzdelávania so uplatňovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania bude kladne prispievať k rozvoju vzdelanostnej úrovne obce, zlepšeniu demografickej krivky a zvýšeniu kvality života rodín v našej obci. detí a e vzdelanosti. Činnosť MŠ sa rozvíja od rozpočtu obce Rabča ako zriaďovateľa, VZN obce Rabča, dotáciami zo štátneho rozpočtu a príspevkov rodičov. Tým, že obec Rabča nie je v nútenej správe, nie je zadĺžená môže garantovať prevádzkovú a technickú udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní.

A5 – Informovanosť a publicita projektu

V čase realizácie projektu bude zverejnené informácie o realizácii projektu na web stránke obce Rabča ako aj na úradnej tabuli, informačnej tabuli, obecných a regionálnych novinách a po ukončení projektu bude zabezpečená stála tabuľa na mieste realizácie projektu.

A6 – Manažment projektu

Projekt bude administratívne a finančne zabezpečený projektovým manažérom a ekonómom z obce Rabča. Manažment bude vykonávaný od 8/2017 do 9/2018. Realizáciou všetkých aktivít sa splnia stanovené ciele, ktoré sú úzko spojené s dosiahnutím merateľných ukazovateľov projektu.