Revitalizácia centra obce

Architektonické riešenie je uvedené v architektonickom návrhu projektu a v rezoch: 
Revitalizácia centra obce Rabča – Námestie Gaceľ (pdf, 3.409 MB )
Rez 1 (pdf, 3.830 MB ), 
Rez 2 (pdf, 2.112 MB ), 
Rez 3 (pdf, 1.145 MB ),
Rez 4 (pdf, 0.220 MB ), 
Rez 5 (pdf, 0.301 MB ).

Revitalizácia centra obce (Námestie – Gacel) má za cieľ vytvoriť pekné námestie. Taktiež doplniť nové funkcie a vytvoriť nové väzby. Vytvorením nových plôch zatraktívniť priestory centra obce a zaplniť ich životom. Vytvoriť pekné a kultúrne priestory pre zhromažďovanie občanov, vytvoriť nové pešie trasy, parkovacie plochy, zastávky autobusovej dopravy a revitalizáciu zelene. Určujúcou prioritou je vytvorenie jedného námestia s veľkorysým pôsobením.

Snahou je, aby sa aktivity obyvateľov a návštevníkov obce v čo najväčšej miere preniesli k ústrednému námestiu. Formované je troma základnými časťami, z ktorých každá má svoj špecifický charakter. Južná časť (za radničnou budovou) je určená k zhromažďovacím aktivitám, k vianočným trhom. Stredná časť je relaxačnou zónou s využitím zelene, vodnej oddychovej plochy. Severnú časť uzatvára komponovaná zeleň, ktorá oddeľuje námestie od pôvodnej zástavby. Navrhované technické riešenie vychádza z projektovej dokumentácie, ktorá navrhuje technické riešenie porovnaním kvality, výstupu a ceny.

Realizácia nových stavieb predstavuje súbor prvkov drobnej architektúry, sadové úpravy, verejnej zelene, verejné osvetlenie, chodníky a spevnené plochy pre peších, cyklistická trasa, parkovisko pri obecnom úrade, zástavky SAD.

Rekonštrukcia a modernizácia: verejné osvetlenie, miestne komunikácie a parkoviská. Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: rampa – bezbariérový vstup pred vstupom do obecného úradu, stanovisko kontajnerov separovaného zberu odpadu.

Projekt bol podaný: 8. 9. 2009 a schválený: 18. 11. 2009. Podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR: 27. 4. 2010. Proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela: od 4/2010 do 1/2011. Kontrola verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom: od 2/2011 do 3/2011.

Projekt zrealizovala firma ORAVING, s.r.o s výslednou sumou rozpočtu 934 416 eur s DPH.

Začiatok realizácie projektu bol apríl 2010. Projekt bol ukončený v decembri 2011.

Výstupy jednotlivých činností projektu zlepšia kvalitu života obyvateľom obce aj regiónu, skvalitnia sa priestory, vybavenosť služieb, posilní sa vybavenosť územia, zvýši sa kvalita a bezpečnosť verejných priestranstiev, zlepší sa stav prvkov hmotnej infraštruktúry.

Mgr. Margita Kvasničáková