Zberný dvor obce

eu zdr loga

Zberný dvor obce Rabča sa nachádza pri areáli poľnohospodárskeho družstva MAGURA Rabča pri Rabčiciach: Mapa so zobrazením zberného dvora a zberných kontajnerov na triedený komunálny odpad, Umiestnenie Zberného dvora obce Rabča (pdf, 0.423 MB), umiestnenie Zberného dvora na mapke obce Rabča Mapka obce Rabča so zberným dvorom (pdf, 3.508 MB)

Obci Rabča v priebehu septembra 2012 boli vyplatené v rámci projektu posledné finančné prostriedky, ktoré sa týkali stavebných objektov na zbernom dvore. V októbri 2012 prebehla kolaudácia Zberného dvora.

Od 1. 1. 2013 je zabezpečená prevádzka Zberného dvora obce Rabča. Správca zberného dvora príspevková organizácia obce RABČAN, obecné služby pripravila prevádzkový poriadok s otváracími a zatváracími hodinami a podmienkami preberania jednotlivých komodít v tomto zariadení Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Rabča (0,099 MB).

Zberný dvor obce Rabča je otvorený v období marec – október: streda: 11.00 h – 18.00 h, sobota: 9.00 h – 14.00 h a v období november – február: streda: 11.00 h – 17.00 h, sobota: 9.00 h – 14.00 h.

Zoznam druhov odpadov a podmienky ich odberu, ktoré prevádzkovateľ Zberného dvora obce rabča odoberá, je podrobne uvedený vo farebnom letáku (pdf, 1.2 MB).

Celý projekt je podrobne popísaný v projektovej dokumentácii Zberného dvora obce Rabče (pdf, 11.528 MB).

Projekt rieši dočasné uskladnenie separovaných zložiek komunálneho odpadu produkovaného v obci Rabča. Navrhnutá stavba – dvor, bude slúžiť ako priestor pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu, a to pre papier, sklo, kovy a farebné kovy, plasty a elektroodpad, stavebný odpad, ojazdené pneumatiky, staré oleje a batérie.

Od výstavby zberného dvora obec očakáva zlepšenie podmienok separácie a zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, zároveň zníženie množstva komunálneho zmesného odpadu, jeho ceny a zlepšenie kvality životného prostredia v obci.

Projekt je rozdelený na stavebnú časť a technologické vybavenie. Stavebnú časť tvorí výstavba zberného dvora. Technologickým vybavením sa rozumie nákup veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na uskladnenie nebezpečného odpadu (autobatérie, žiarivky, olej), nákup špeciálnych zariadení a techniky (mulčovač, štiepkovač, paketovací lis, zametacia kefa, snežná fréza, manipulátor delta LM5040. Najväčší objem finančných prostriedkov bude použitý na nákup traktora s  traktorovou vlečkou, nákladný voz na zber komunálneho odpadu s vymeniteľnou nadstavbou.

    Projekt je spolufinancovaný:
  • 85% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
  • 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky;
  • 5% spoluúčasť obce Rabča.

Projekt nespočíva len na čerpaní prostriedkov. Dôležité pre správny a úspešný chod projektu je aj udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov od ukončenia. Musia sa dosiahnuť množstvá vyseparovaného odpadu, ktoré sa ročne predkladajú na Ministerstvo ŽP. Ide o navýšenie separovaného odpadu: plast, papier, sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, nebezpečný odpad (opotrebované batérie, žiarivky s obsahom ortuti…) drobný stavebný odpad a pri niektorých komoditách sa musí zvýšiť aj o 100%.

Podpísaním zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku na projekt “Zberný dvor obce Rabča” sa začal následne proces verejného obstarávania a to rozdelením na dve verejné obstarávanie: 
– nákup technologického zariadenia (traktora s vlečkou, voz na separovaný zber s vymeniteľnou nadstavbou, rezací a sekací voz, mulčovač, štiepkovač, paketovací lis, zameracia kefa, manipulátor LM), ktorá bola ako nadlimitná zákazka; 
– stavebné práce.

Technologická časť

Proces verejného obstarávania nákup technologického zariadenia je ukončený a prebehla akceptácia verejného obstarávania Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

29. 10. 2011 V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 032/4.1MP/2011 medzi poskytovateľom a prijímateľom, v zmysle predpisov a zákonov SR pracovníci ORTP vykonali kontrolu dokumentácie k overeniu verejného obstarávania –  na základe listu z 21. 10. 2011 môže obec Rabča pristúpiť k podpisu predmetnej zmluvy s víťazným uchádzačom KOBIT – SK s.r.o.

Stavebná časť

Verejné obstarávanie na stavebné práce bolo zadávané ako zákazka podprahová, kde záznamom z administratívnej kontroly vereného obstarávania z 6. 6. 2011 obec Rabča pristúpila k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Dňa 9. 6. 2011 bola podpísaná zmluva o diela medzi obcou Rabča a RABČANOM, s.r.o. Zmluva o dielo na stavebné práce –  výstavbu zberného dvora (pdf, 0.367 MB)

Skutočná realizácia stavebných prác sa začala 8. 8. 2011 prevzatím staveniska. Práce sa začali oplotením Zberného dvora. Nasledovali siete: odkanalizovanie, úprava terénu, vodovodná, elektrická prípojka, základy pod budovy a prístrešky. Stavba haly, vybetónovanie podlahy a oporného múru, zastrešenie, oplechovanie haly, prístrešky na kontajnery, prístrešok pre obsluhu, cestná váha.

2. 11. 2011, Kúpna zmluva na dodávku strojov a zariadení pre zberný dvor obce Rabča s KOBIT-SK, s.r.o., so sídlom na M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín. Kúpna zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky. Presná technická špecifikácia predmetu zmluvy vychádzajúca z ponuky úspešného uchádzača tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. Predávajúci dodá, inštaluje, konfiguruje, predvedie systém a zaškolí obsluhu tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluva bola podpísaná 2. 11. 2011. Cena tovaru predstavuje sumu 699 528 eur s DPH. Kúpna zmluva (pdf, 0.233 MB).

9. 1. 2012, Dohoda o zneškodnení odpadov č. 17 2012, IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby Námestovo sa zaviazali za dohodnutých podmienok a cene na zneškodnení odpadov na Skládke TKO Zubrohlava produkovaných, alebo dovezených obcou Rabčou ako objednávateľom v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky; uzavretá 27. 12. 2011 na dobu do konca roka 2012 Dohoda o zneškodnení odpadov (pdf, 0.048 MB).

15. 12. 2011, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení externého manažmentu projektu z 20. 12. 2010, IČO 45368309, Agentúra Európa, s.r.o. Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina, Ing. Juraj Bielik, konateľ; zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v zmysle článku VI ods. 1b) zmluvy dohodli na rozviazaní zmluvného vzťahu. Vzťahy zmluvných strán sú týmto vysporiadané; 3. 10. 2011dodatok k zmluve (pdf, 0.034 MB).

9. 12. 2011; IČO 31642519; Zmluva o dielo č. 5/12//2011;REN, s.r.o., konateľ Jozeľ Bugeľ, bytom MIynská 355, 02944 Rabča; zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení montáže hydroizolácie proti ropným produktom na stavbe objednávateľa Zberný dvor obce Rabča podľa cenovcj ponuky zo dňa 30. 11. 2011; podpísaná 5. 12. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 5. 12. 2011  –  15. 12. 2011. Dohodnutá cena diela 10320 € s DPH, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 15 dní.Zmluva o dielo č. 5/12//2011 (pdf, 0.228 MB).

30. 3. 2011, 032/4.1MP/2011, 42181810, Na základe podanej žiadosti Žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zberný dvor obce Rabča (pdf, 11.528 MB) Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava, SR; Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt Zberný dvor obce Rabča, podpísaná 7. 3. 2011; celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projekt sú vo výške 1 238 378.81 €, výška nenávratného finačného príspevku pre prijímateľa je vo výške 1 176 459.87 € Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf, 0.496 MB) a príloha Príloha k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf, 0.938 MB) Zmluva bola už zverejnená v centrálnom registri zmlúv a nadobudla účinnosť 24. 3. 2011.

Zberný dvor obce Rabča bude prevádzkovať príspevková organizácia obce Rabča RABČAN, obecné služby. 
Termín uvedenia prevádzky závisí od termínu dokončenia projektu, ktorý je plánovaný na koniec marca 2012. Občania budú môcť voziť odoberané komodity tuhého komunálneho odpadu v určených pracovných dňocha v sobotu doobeda. V inom termíne tiež na základe telefonickej dohody s prevádzkovateľom zberného dvora.

Zberný dvor podľa zmluvy musí byť nepretržite v prevádzke minimálne 5 rokov od ukončenia. Musia sa dosiahnuť množstvá vyseparovaného odpadu, ktoré sa ročne budú predkladať na Ministerstvo ŽP.

Pôjde o zvýšenie separovaného odpadu: plast, papier, sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, nebezpečný odpad (opotrebované batérie, žiarivky s obsahom ortuti…) drobný stavebný odpad; – pri niektorých komoditách sa musí zvýšiť aj o 100%.

Vybavenie zberného dvora: 7 ks veľkoobjemových kontajnerov, 1 ks kontajnera na použité autobatérie, 1 ks kontajnera na žiarivky, 1 ks kontajnera na použité oleje, 1 ks univerzálného nákladného automobila s nosičom výmenných nadstavieb, výbavou pre pohon výmenných nadstavieb a výmennými pracovnými nadstavbami, ktorý pozostáva z: podvozka univerzálneho nákladného automobilu, nosiča výmenných pracovných nadstavieb so základným príslušenstvom vozidla, výmennej nadstavby – hákového nosiča kontajnerov, výmennej nadstavby na zber TKO s lineárnym lisom avuniverzálnym vyklápačom, výmennej nadstavby – trojstranným sklápačom, radlicou; 1 ks traktora s vlečkou; 1 ks teleskopického manipulátora; 1 ks svahového mulčovača; 1 ks prívesu pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ide o rezací a sekací voz), 1 ks paketovacieho lisu; 1 ks šiepkovača; 1 ks zametacej kefy; 1 ks snežnej frézy.

Dodávateľom týchto zariadení je podľa podpísanej zmluvy firma KOBIT-SK, s.r.o. z Dolného Kubína.

29. 1. 2012; Objednávateľ: IČO 36 376 108, RABČAN, s.r.o., Rabčicka 334, Rabča; Dodávateľ: IČO 35 286 768; Jozef Mištrík  –  SEVAZ; Zmluva o dielo podpísaná 9. 1. 2012; Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa kompletnú dodávku a montáž jedného ks ceľooceľovej mostovej zapustenej váhy SEVAZ PMOZ8Z 8 m určenej na váženie cestných vozidiel v dĺžke 8 m do 40 000 kg, rozmery váhy 8x3 m; podpísaná 9. 1. 2012. Zhotoviteľ splní záväzok dodať dohodnutú mostovú váhu k termínu dodania: do 21 prac. dní od uhradenia zálohovej platby; Dohodnutá cena diela 8448.40 eur a 20% DPH 1689.68 eur, spolu 10 138.08 eur 10320 € s DPH. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohovú faktúru vo výške 70% z celkovej ceny t. j. 7 096.66 eur s DPH do troch dní od podpisu tejto zmluvy.Zmluva o dielo (pdf, 0.046 MB).

NOVÝ ZBERNÝ DVOR OBCE RABČA

Obec Rabča v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného zodpovedá za zabezpečenie nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ako aj ochranu životného prostredia. V zmysle § 39 ods. 14 bola aj obec Rabča povinná zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.

Cieľom projektu je vybudovanie nového zberného dvora, ktorý bude slúžiť pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu, na rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov o nové druhy odpadov, zvýšenie úrovne komplexného separovaného zberu komunálneho odpadu a zníženie množstva komunálneho zmesného odpadu. Realizáciou projektu sa zlepši kvalita životného prostredia v obci.

Projekt nespočíva len na čerpaní prostriedkov. Dôležité pre správny a úspešný chod projektu je aj udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov od ukončenia. Musia sa dosiahnuť množstvá vyseparovaného odpadu, ktoré sa ročne predkladajú na Ministerstvo ŽP. Ide o navýšenie separovaného odpadu: plast, papier, sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, nebezpečný odpad (opotrebované batérie, žiarivky s obsahom ortuti…) drobný stavebný odpad a pri niektorých komoditách sa musí zvýšiť aj o 100%. Realizáciou projektu sa zvýši separácia odpadu z 40,36 t na 112,6 t ročne.

Obec by si so svojho rozpočtu nemohla dovoliť v takom rozsahu postaviť zberný dvor a vybaviť ho tak drahou technikou a vozidlami. Doterajší starý KUKA voz na odvoz zmesového komunálneho odpadu nahradí nové moderné viacúčelové vozidlo. Postavenie a vybavenie umožnili eurofondy.

Zberný dvor obce Rabča bol vybudovaný z prostriedkov operačného programu Životné prostredie z EÚ a ŠR vo výške 95% t.j. 1176459,86 eur a z prostriedkov obce Rabča vo výške 5% t.j. 61918,94 eur; celková výška projektu je 1 238 378,81 eur. Obec zaplatila z rozpočtu aj odmenu za vypracovanie žiadosti NFP vo výške 42352,56 eur. Je to doposiaľ z fondov EÚ najdrahší projekt. Termín uvedenia prevádzky závisí od termínu dokončenia projektu a podľa poslednej zmeny je plánovaný na koniec roka 2012. Občania budú môcť voziť odoberané komodity tuhého komunálneho odpadu v určených pracovných dňoch a v sobotu doobeda. V inom termíne tiež na základe telefonickej dohody s prevádzkovateľom zberného dvora.

Realizácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít, a to z vybudovania zberného dvora – t.j. stavebnej časti a zo zakúpenia technického vybavenia zberného dvora – technologickej časti. Vybavenie zberného dvora pozostáva z: 7 ks veľkoobjemových kontajnerov, 1 ks kontajnera na použité autobatérie, 1 ks kontajnera na žiarivky, 1 ks kontajnera na použité oleje, 1 ks univerzálneho nákladného automobilu s nosičom výmenných nadstavieb, výbavou pre pohon výmenných nadstavieb a výmennými pracovnými nadstavbami, ktorý pozostáva z: podvozka univerzálneho nákladného automobilu, nosiča výmenných pracovných nadstavieb so základným príslušenstvom vozidla, výmennej nadstavby – hákového nosiča kontajnerov, výmennej nadstavby na zber TKO s lineárnym lisom a univerzálnym vyklápačom, výmennej nadstavby – trojstranného sklápača, radlice; 1 ks traktora s vlečkou; 1 ks teleskopického manipulátora; 1 ks svahového mulčovača; 1 ks prívesu pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ide o rezací a sekací voz), 1 ks paketovacieho lisu; 1 ks šiepkovača; 1 ks zametacej kefy; 1 ks snežnej frézy. Dodávateľom týchto zariadení je podľa podpísanej zmluvy firma KOBIT-SK, s.r.o. z Dolného Kubína.

Celkový časový horizont projektu je stanovený na 15 rokov a preto sa budú prevádzkové príjmy a výdavky vypočítavať až do roku 2024.

Od roku 2013 obec potrebuje podľa vypočítaných údajov v projekte na vykrytie výdavkov spojených s prevádzkou  zberného dvora výdavky vo výške 20769,36 eur, z činnosti by mala získať 3521,70 eur, teda potrebuje 17247,65 eur naviac oproti roku 2010. V roku 2014 obec bude potrebovať na vykrytie 16571,12 eur; v roku 2015: 16503,09 eur, v roku 2016: 21464,97 eur ..., v cieľovom roku 2024: sú plánované príjmy za predaj vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vo výške 7876,04 eur a výdavky na zberný dvor sú plánované vo výške 22259,08 eur teda treba počítať celkom s výdavkami na prevádzku zberného dvora vo výške 14383,04 eur.

Zberný dvor sa nachádza pri Rabčickej ulici pred poľnohospodárskym družstvom v Gaceli. Prevádzkovať ho bude príspevková organizácia obce Rabča RABČAN, obecné služby. Termín a doba otvorenia ešte nie sú schválené.

Zberný dvor v Rabči bude slúžiť občanom obce Rabča na bezplatné uloženie vyseparovaného komunálneho odpadu z domácností:

• obyčajného odpadu: obaly z plastov (15 01 02), obaly z kovov (15 01 04), obaly z papiera a lepenky (15 01 01), kompozitné obaly (15 01 05), obaly zo skla (15 01 07), šatstva (20 01 10), opotrebovaných pneumatík (16 01 03), jedlých olejov a tukov (20 01 25);

• nebezpečného odpadu: vyradené elektrické a elektronické zariadenia (20 01 36) , opotrebovaných batérií a akumulátorov (20 01 34), žiariviek s obsahom ortuti (20 01 21), drobného stavebného odpadu (17 99 00).

Presne zatriedenie jednotlivých druhov odpadov je uvedené v katalógu odpadov na www.rabca.sk v časti Komunálny odpad a podrobnosti o Zbernom dvore v Rabči sú v časti Zberný dvor. Na web stránke v časti komunálny odpad je uvedené všetko týkajúce sa komunálneho odpadu v obci.

Na zberný dvor je v projekte počítané aj s uložením biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01), biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08) – obec musí vyriešiť biologickú kompostáreň, pretože projekt ju nerieši.

Základné druhy odoberaných odpadov, ktoré budú môcť občania priniesť na zberný dvor obce Rabča sú nasledovné: • opotrebované batérie a akumulátory, • odpadové oleje, • elektronický šrot (aj podnikateľské subjekty), • odpady zo žiariviek (aj podnikateľské subjekty), • opotrebované pneumatiky (aj podnikateľské subjekty), • odpady z plastov, • odpady zo skla, • kompozitné Tetra Pak obaly, • kovy, • objemný odpad (nábytok...) a drobný stavebný odpad.

Ďalší separovaný odpad, ako sú batérie a akumulátory, žiarivky, elektroodpad, pneumatiky, železný šrot budete tiež môcť odovzdať v zbernom dvore. Okrem separovaných komodít budete môcť na zbernom dvore odovzdať aj objemný odpad a drobný stavebný odpad.

Podmienky odovzdania odpadu, napr. limit na bezplatné odobranie drobného stavebného odpadu a objemného odpadu v množstve, koľko kilogramov na domácnosť/rok a ďalšie podmienky ešte musí určiť obecné zastupiteľstvo.

Zverejnené v Rabčianskom chýrniku č. 2/2012, autor Ing. Vladimír Briš, prednosta OcÚ v Rabči