Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

Obec Rabča

V y h l a s u j e

Dňa 14. 1. 2019 od 10.00 hod. ha území obce Rabča mimoriadnu situáciu.

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.  Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

  • Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
  • Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Rabči 14. 1. 2019

                                                                                               ............................................

                                                                                                    Ing. Július Piták

                                                                                                    Starosta obce Rabča

Pozor