Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.01.2019

P o z v á n k a

Starosta obce Rabča, Ing. Július Piták, Vás   p o  z  ý v a   na 1. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rabča v r. 2019 v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň

25. januára 2019 (piatok) o 16. 30 hod.

v zasadačke obecného zastupiteľstva na obecnom úrade

P r o g r a m: 

 1. Otvorenie;
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 3. Schválenie návrhovej, mandátnej a volebnej komisie;
 4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018 – Ing. Jozef Kovaliček a Pavol Kobyliak;
 6. Podpísanie mlčanlivosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasu so spracovaním osobných údajov a oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov – Ing. Jozef Kovaliček a Pavol Kobyliak;
 7. Podpísanie čestného vyhlásenia o nezlučiteľnosti funkcii poslancov OZ – Ing. Jozef Kovaliček a Pavol Kobyliak;
 8. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 7. 12. 2018;
 9. Schválenie predsedov, členov a pracovných náplní komisií OZ;
 10. Prejednanie a schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení;
 11. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2019 o zrušení VZN č. 58/2019 o postupe podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Rabča;
 12. Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, určení ich postupu a výške úhrady pri ich postupovaní;
 13. Schválenie zámeru prenájmu obecného majetku a to časti parcely CKN č. 4549/2;
 14. Schválenie odkúpenia parciel na obec Rabča za účelom rozšírenia ulíc: Adamovka III, Borová a Nad riekou;
 15. Prejednanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019;
 16. Rôzne: a) informácie starostu, b) pošta;
 17. Interpelácia – Diskusia;
 18. Záver.

Prosím všetkých pozvaných o dochvíľnosť!!!

                                                                                               Ing. Július Piták, v. r.

                                                                                               Starosta obce  

erb Rabca