Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča dňa 22.03.2019

P o z v á n k a

Starosta obce Rabča, Ing. Július Piták, Vás   p o  z  ý v a   na 2. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rabča v r. 2019 v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň

22. marca 2019 (piatok) o 16. 30 hod.

v zasadačke obecného zastupiteľstva na obecnom úrade

P r o g r a m: 

 1. Otvorenie;
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 3. Schválenie návrhovej komisie;
 4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
 5. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 25. 1. 2019;
 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rabča;
 7. Schválenie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 podľa odporúčania Finančnej komisie a Komisie športu zo zasadnutia 13. 2. 2019;
 8. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Rabča k 31. 12. 1017 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Rabča k 31. 12. 2017.
 9. Prejednanie a schválenie zámeru prenajať obecný majetok pre – Spoločenstvo Domu Rabča, Soľná 393 a to parc. CKN č. 4464/16 v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
 10. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Rabči“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-34 a zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu z rozpočtu obce Rabča;
 11. Schválenie odkúpenia parciel na obec Rabča za účelom rozšírenia ulíc: Nižný koniec – 1. zastávka, Šelcyk a Grúň – Iglarčíkova;
 12. Prejednanie návrhov Komisie krízovej prevencie;
 13. Rôzne: a) informácie starostu, b) pošta;
 14. Interpelácia – Diskusia;
 15. Záver.

Prosím všetkých pozvaných o dochvíľnosť!!!

                                                                                               Ing. Július Piták, v. r.

                                                                                               Starosta obce  

erb Rabca

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Rabča dňa 18. 3. 2019