Výberové konanie na pozíciu kultúrneho referenta

Obec Rabča, zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Pitákom, so sídlom Hlavná 426, 029 44

v y h l a s  u j e   

podľa § 6 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisom výberové konanie na pozíciu

kultúrneho referenta

Názov funkcie: referent kultúry

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok  

Mzda: platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Predpokladaný termín nástupu:  dohodou

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské s maturitou

Iné kritériá a požiadavky:

- bezúhonnosť

- ovládanie programov Microsoft Office

- základné grafické zručnosti v programoch Adobe

- príprava materiálov a podkladov pre elektronické a printové médiá

- znalosť zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a  tlačového zákona č. 167/2008 Z.z.

- organizačné a komunikačné zručnosti

- kreatívny a dynamický prístup k práci, flexibilnosť

- samostatnosť, zodpovednosť a diskrétnosť

- príjemné vystupovanie

- vodičský preukaz typu B

- cudzí jazyk výhoda

Zoznam požadovaných dokladov:

1.   žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.   čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

3.   profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

4.   motivačný list

5.   overená fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

6.   výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

7.   písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

8.   uvedenie emailovej adresy a telefonického kontaktu pre rýchlejšiu komunikáciu

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 05. apríla 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa  a označenej „Výberové konanie - referent kultúry“ na adresu: OcÚ Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Mgr. Monika Kozoňová, prednostka OcÚ Rabča, e-mail: prednosta@rabca.sk

V Rabči 27. februára 2019

 Ing. Július Piták

starosta obce

THUMB vyb.konanie