Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Rabča"

Výberové konanie na funkciu

 „Hlavný kontrolór obce Rabča“

Obec Rabča vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ v zmysle § 18a  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 2/2019 zo dňa 22. marca 2019

V o ľ b y

Hlavného kontrolóra obce Rabča

sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča

dňa 31. mája 2019

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • Bezúhonnosť;
 • Aktívne ovládanie práce na počítači;
 • Znalosť základných noriem samosprávy;

 

Všeobecné podmienky:

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov;
 • Plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c ods. 1 písm. e) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 • Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 2/2019 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Rabča je 0,25 úväzku (38 hodín/mesiac)
 • Plat hlavného kontrolóra je v zmysle § 18c, ods. 1) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. júna 2019

Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. adresa na doručenie na adresu, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné údaje: e-mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky.
 2. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
 3. Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 5. Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Rabča

zašlite alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Rabča, Mgr. Eva Grancová – sekretariát, Hlavná 426, 029 44  Rabča

 

V uzatvorenej obálke označenej:  „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ v termíne do17. mája 2019 do 14.00 hod. s adresou odosielateľa.

Bližšie informácie: Prednostka Obecného úradu v Rabči Mgr. Monika Kozoňová, č. t.: 043/2812117, 2812111.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 29.03.2019                          Mgr. Eva Grancová

Zvesené z úradnej tabule obce: ...................................

                                                                      

                                                                                               Ing. Július Piták                                                                                                                                                                                                                        starosta obce

Príloha: Postup voľby 

vyberove konanie