Pozvánka na zasadnutie komisie krízovej prevencie

P o z v á n k a

Predseda komisie krízovej prevencie Mgr. Andrea Lubasová Vás  pozýva  na  druhé zasadnutie komisie   krízovej prevencie, na deň

                27.júna 2019 (štvrtok) o 18.00 hod.

v priestoroch v klube dôchodcov

 

P r o g r a m:  

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Zhodnotenie realizácie navrhnutých preventívnych opatrení v obci Rabča
  3. Oboznámenie sa s realizovanými  preventívnymi aktivitami v ZŠ s MŠ v Rabči
  4. Kontrola plnenia úloh
  5. Návrh ďalších preventívnych opatrení v obci
  6. Diskusia
  7. Záver

 

                                                                                           Mgr. Andrea Lubasová

                                                                                    predseda komisie krízovej prevencie

 erb rabca