Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča 30. augusta 2019

P o z v á n k a

Starosta obce Rabča, Ing. Július Piták, Vás   p o  z  ý v a   na 6. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rabča v r. 2019 v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň

30. augusta 2019 (piatok) o 16. 30 hod.

v zasadačke obecného zastupiteľstva na obecnom úrade

P r o g r a m: 

 1. Otvorenie;
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 3. Schválenie návrhovej, volebnej a mandátnej komisie;
 4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
 5. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 12. 7. 2019;
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Rabča;
 7. Obecná rada mládeže v Rabči: schválenie Koncepcie práce s mládežou a Stanov obecnej rady mládeže v Rabči (MYM – My mladí);
 8. Schválenie odkúpenia parciel na obec Rabča za účelom rozšírenia a vyporiadania ulice: Goborova;
 9. Schválenie nového šéfredaktora a nového člena Redakčnej rady Rabčianskeho chýrnika;
 10. Prejednanie a schválenie návrhu na spoluprácu obce Rabča a geodetov pri vyhotovení geometrických plánov v k. ú. obce Rabča;
 11. Prejednanie a schválenie ďalšej činnosti CVČ, Hlavná 426, Rabča;
 12. Rôzne: a) informácie starostu, b) pošta;
 13. Interpelácia – Diskusia;
 14. Záver.

Prosím všetkých pozvaných o dochvíľnosť!!!

                                                                                               Ing. Július Piták, v. r.

                                                                                               Starosta obce  

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Rabča dňa 22. 8. 2019

 

                                                                                                   ...............................................

                                                                                                           Mgr. Eva Grancová

erb Rabca