Obecná knižnica - knihy podporené Fondom na podporu umenia.

FPU logo4 biele na modrom

 

 

Knižné novinky v Obecnej knižnici Rabča.

Nákup kníh podporených Fondom na podporu umenia v roku 2019.

Vecné vyhodnotenie projektu: Knihy - náš svet   Číslo zmluvy:   19-514-0418

Zhrnutie:

Realizáciou poskytnutej dotácie na podporu projektu : „Knihy - náš svet   “ bolo jej čo najefektívnejšie využitie. Pri obstarávaní literatúry sme mysleli na všetkých používateľov našej obecnej knižnice. Zamerali sme sa na najmenších čitateľov, aby sme u nich zvýšili záujem o čítanie a knihy, pretože chceme aby návšteva Obecnej knižnice v Rabči a čítanie bolo pre nich samozrejmosťou.

            Ďalšou kategóriou, ktorú sme mali na zreteli pri nákupe novej literatúry sú čitatelia, ktorí potrebujú nové informácie k svojmu vzdelávaniu. Nákup literatúry sme prispôsobili skladbe študentov v našom regióne  aby im čo najviac pomohli pri ich vzdelávaní.

Pri nákupe sme nezabudli ani na kategóriu čitateľov, ktorí hľadajú v knižnici oddychovú literatúru.        

            Výberom nakúpenej literatúry sme sa snažili o posilnenie kultúrno-výchovnej, vzdelávacej a informačnej funkcie knižnice. Na zreteli sme mali aj deti zo sociálne slabších rodín.

            Pevne veríme, že realizáciou projektu sa nám  čiastočne podarilo obnoviť nás knižný fond o aktuálne informačné zdroje, ktoré uspokoja všetky kategórie používateľov našej knižnice.

Z poskytnutej dotácie 1 000,- € sme nakúpili  celkovo 124 kusov knižničných jednotiek, počet titulov 124 kusov . Všetky zakúpené knižničné jednotky sú umiestnené v Obecnej knižnici Rabča.

Z toho:

-náučná literatúra pre dospelých                      14 ks

-krásna literatúra pre dospelých                        40 ks

-krásna literatúra pre deti                                  65 ks

-náučná literatúra pre mládež                              5 ks    

Spolufinancovanie projektu bolo v sume 107,06 €.  Nakúpili sme z toho spolu 12 kusov knižničných jednotiek, počet titulov 12.

Z toho:

-náučná literatúra pre dospelých                             0 ks

-krásna literatúra pre dospelých                             8 ks

-krásna literatúra pre deti                                       4 ks

-náučná literatúra pre mládež                                 0 ks

Cieľová skupina:

             Cieľovou skupinou projektu boli deti základných a stredných škôl - doplnenie fondu literatúrou od súčasných slovenských autorov a literatúrou náučnou pre mládež, rozprávky, poézia pre deti, encyklopédie pre deti a mládež.

Pri nákupe  literatúry sme mali na zreteli aj študentov vysokých škôl - doplnenie a aktualizácia náučnej literatúry podľa požiadaviek našich čitateľov. Ďalšou skupinou, ktorú sme mali na zreteli boli seniori a ostatný návštevníci našej knižnice, historické romány, detektívne romány.

- deti a študenti zo sociálne slabších rodín - matky s deťmi predškolského veku - deti vekovej kategórie od 5 do 15 rokov

 - študenti stredných a vysokých škôl - seniori - všetci ostatní používatelia knižnice.

Zakúpené knihy sa nachádzajú v Obecnej knižnici Rabča a sú označene  logom FPU a textom: „Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Knižnica nakúpila 20% kníh, ktoré boli podporené Fondom na podporu umenia v cene 203,22 €

Propagácia:

Prvotná propagácia projektu sa uskutočnila v obecnej knižnici. Návštevníci knižnice boli informovaní

prostredníctvom nástenky, kde bola zverejnená zmluva o poskytnutí dotácie. Projekt bol propagovaný aj na obecnej vývesnej tabuli a v obecných novinách : Rabčiansky chýrnik.

Zoznam knižných noviniek môžete  nájsť na stránke: www.rabca.sk –v časti  Aktuality z obce.

 

Bc. Ružena Galčíková

vedúca obecnej knižnice