Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rabča – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (2)

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rabča – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Rabča predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

V súvislosti s povinnými  a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne celého pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

Ďalej uvažujeme v prípade záujmu aj s vytvorením priestorov pre:

  • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
  • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

Obec Rabča vo vzťahu k oprávnenej spádovej oblasti je definovaná ako bod pre umiestnenie CIZS: Rabča, Námestovo, Babín, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Lokca, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zubrohlava.

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=14824.

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, kontaktujte Ing. Júliusa Pitáka, starostu obce, tel. 0903 538 529, email starosta@rabca.sk ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 5.12.2019, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať  a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 22. 12. 2019 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

Ikona pozor