Športové pozvánky

...Takto to nejde, tak to skúsme takto.........

...Archimedes : „ Dajte mi pevný bod, a pohnem zemeguľou „

Obec Rabča , aby prilákala svojich občanov – hlavne mládež , ku športovým a kultúrnym aktivitám – ponúka v roku 2018  motivačný výlet (zájazd), zo série športových podujatí :

  1. Silvestrovský prechod
  2. Trojkráľová muška
  3. Strelecká liga
  4. Stolnotenisový turnaj neregistrovaných
  5. Rabčiansky okruh
  6. Turistika ku Klinu

Z každého športového pdujatia si organizátor bude viesť evidenciu účastníkov.  Zájazd je určený pre účastníkov s najväčším počtom účastí na akciach a v prípade sa doplní do počtu naplnenia autobusu ktoprých počet je 38. Z každej športovej akcie sa vyberú ešte 2 organizátori - ( 6 x 2 = 12). Prípadne doplniť po 2 organizátorov kultúrnych akcii konaných v roku 2018.

Výber výletu ( zájazdu) – bude určený takým spôsobo, že pri každej akcii  dostane účastník na anketovom lístku prieskum o akú akciu by bol záujem. Tento anketový lístok odovzdá organizátori vypísaný anonýmne a ten sa následne spracuje do tabuľky. Zájazd s najvyššícm počtom hlasov vyhráva. Tento zájazd by sa uskutočnil ku koncu roka 2018.